ขั้นตอนการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (Procedure of using Audio Visual Equipment)

1.เปิดสวิทซ์ที่มุมห้องด้านข้าง Turn on LCD Switch at the room corner

 2.เปิดเครื่องฉาย LCD Projector โดยกดปุ่ม Power on ที่รีโมท ชี้ไปยังเครื่องฉาย แสงจะค่อยๆ

   สว่างขึ้น (ใช้เวลาประมาณ 1 นาที) Turn of LCD Projector by pressing Power on at the remote control and point to the LCD. Project The light will be bright (take 1 minute).

3.เปิดเครื่อง Visualizer เลือกสัญญาณภาพที่จะแสดง

   -ต้องการเสนอภาพที่เป็นเอกสาร  (ทึบแสง) เลือกปุ่ม Visual

   -ต้องการเสนอภาพจาก Computer Notebook เลือกปุ่ม Com

   Turn on Visualizer and select the signal.

    -For document paper (opaque) select botton Visual.

    -For document from computer notebook select botton Com.

4.ปิดเครื่องฉาย LCD Projector โดยกดปุ่ม Power off ที่รีโมทจะปรากฏข้อความ Power off บน

   จอให้เลือก Yes แล้วกด Enter และรอให้พัดลมหยุดทำงานจึงปิดสวิทซ์ที่มุมห้องด้านข้าง

   Turn off  LCD Projector by pressing botton Off at the remote control Power off will be

   appeared on screen, select Yes and press Enter Waiting for the fan of the LCD Projector    stops working then turn off the LCD switch at the room corner.

5.ปิดเครื่อง Visualizer และ Computer Notebook Turn off Visualizer and Computer Notebook