แนวปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการจัดการปัญหาในการจัด ประเภทรับรู้รายการทรัพย์สิน รวมถึงการควบคุมครุภัณฑ์ และการบันทึกบัญชี รับรู้รายการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต และสอดคล้องตามมาตรฐาน

audit