คู่มือการใช้ระบบงานงบประมาณ

แบบฟอร์มใบเบิกเงิน

1. แบบฟอร์มใบเบิกเงินการจัดซื้อจัดจ้างและโครงการต่าง ๆ

1.1 FM-FES-303 ใบเบิกเงินทั่วไป
1.2 FM-FES-302 ใบเบิก/ใบเคลียร์เงินยืมทดรอง
1.3 FM-FES-301 ใบเบิก / ใบเคลียร์เงินสดย่อย
(ใช้สำหรับการเบิกเงินจำนวนเงินที่ไม่แน่นอน)
1.4 FM-FES-323 ใบเบิกเงินสดย่อย
(ใช้สำหรับการเบิกเงินจำนวนที่แน่นอน วงเงินตามรายการ ประกาศเงินสดย่อย)

2. แบบฟอร์มใบเบิกเงินงบประมาณวิจัย

2.1 FM-FES-401 ใบเบิกเงินงบประมาณวิจัยตามสัญญาขอรับทุน (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป)
2.2 FM-FES-402 ใบเบิกเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ
2.3 FM-FES-403 ใบเบิกเงินค่านำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ
2.4 FM-FES-404 ใบเบิกเงินค่าสมนาคุณเงินรางวัลการตีพิมพ์

3. แบบฟอร์มใบเบิกเงินค่าตอบแทนเกี่ยวกับการเรียนการสอน – ระดับปริญญาตรี

3.1 FM-FES-304 ใบเบิกเงินค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี
3.2 FM-FES-306 ใบเบิกเงินค่าสมนาคุณอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ระดับปริญญาตรี
3.3 FM-FES-327 ใบเบิกเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมเรียน สำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติ ระดับปริญญาตรี
3.4 FM-FES-305 ใบเบิกเงินค่าสมนาคุณแหล่งฝึกปฏิบัติ / ศึกษาดูงาน ระดับปริญญาตรี
3.5 FM-FES-325 ใบเบิกเงินค่าช่วยเดินทางอาจารย์นิเทศ รายวิชาฝึกปฏิบัติ / สหกิจศึกษา สำหรับอาจารย์ประจำ + แบบบันทึกการปฏิบัติงานนอกสถานที่ / ไปนิเทศนักศึกษาฯ
3.6 FM-FES-304-1 ใบเบิกเงินค่าตอบแทนเพิ่มที่สอนเกินในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลฯ ระดับปริญญาตรี
3.7 FM-FES-304-2 ใบเบิกเงินค่าตอบแทนการตรวจข้อสอบอัตนัยที่เกิน 150 ชุด ขึ้นไป ระดับปริญญาตรี

4. แบบฟอร์มใบเบิกเงินค่าตอบแทนเกี่ยวกับการเรียนการสอน – ระดับบัณฑิตศึกษา

4.1 FM-FES-307 ใบเบิกเงินค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ ระดับบัณทิตศึกษา
4.2 FM-FES-309 ใบเบิกเงินค่าสมนาคุณอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา
4.3 FM-FES-324 ใบเบิกเงินค่าสมนาคุณรายวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณทิตศึกษา
4.4 FM-FES-308 ใบเบิกเงินค่าสมนาคุณแหล่งฝึกปฏิบัติ / ศึกษาดูงาน ระดับบัณทิตศึกษา

เอกสารแนบประกอบการเบิกเงิน

1. เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนและค่าสมนาคุณการเรียนการสอน

1.1 การเบิกเงินค่าสอนอาจารย์พิเศษ


1.2 การเบิกเงินสมนาคุณอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ


1.3 การเบิกเงินค่าสมนาคุณสอบวิทยานิพนธ์


1.4 การเบิกเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมเรียนแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล


1.5 การเบิกเงินค่าสมนาคุณแหล่งฝึกปฏิบัติ/ค่าปฐมนิเทศ


1.6 การเบิกเงินค่าตรวจข้อสอบอัตนัยสำหรับอาจารย์ประจำ


1.7 การเบิกเงินค่าสมนาคุณสอนเกินในห้องปฏิบัติการพยาบาล สำหรับอาจารย์ประจำ


1.8 การเบิกเงินค่าสมนาคุณสอนเกิน(นิเทศ) สำหรับอาจารย์ประจำ (Sec.02)


1.9 การเบิกเงินค่าช่วยเดินทางอาจารย์นิเทศ (ระยะทาง 50 กิโลเมตรขึ้นไป)


1.10 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา


2. เอกสารประกอบการเบิกเงินการจัดซื้อ จัดจ้าง

2.1 การเบิกเงินจัดซื้อวัสดุ


2.2 การเบิกเงินจัดซื้ออุปกรณ์ และครุภัณฑ์


2.3 การเบิกเงินจัดซื้อหนังสือหรือตำราเรียน


2.4 การเบิกเงินจัดซื้อหนังสือและวารสารห้องสมุด/สื่อโสตและเทคโนโลยีการศึกษา


2.5 การเบิกเงินจัดจ้าง


2.6 การเบิกเงินค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์


2.7 การเบิกเงินงานบริการและค่าใช้จ่ายรายเดือน


2.8 การเบิกเงินค่าบริการพาหนะ กรณีว่าจ้างรถจากภายนอก


3. เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น

3.1 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายสำหรับจัดโครงการและกิจกรรม


3.2 การเบิกเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย


3.3 การเบิกเงินค่าเบี้ยประชุมกำกับมาตรฐานทางวิชาการ / พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ


3.4 การเบิกเงินค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน


3.5 การเบิกเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา


3.6 การเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรบุคลากร


3.7 การเบิกเงินค่าช่วยเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่


4. เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากร

4.1  การเบิกเงินค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาบุคลากร


4.2 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนาฝึกอบรมภายนอก


4.3 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายทุนศึกษาต่อในประเทศ สำหรับอาจารย์ประจำ


5. เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายงานวิจัย

5.1 การเบิกเงินงบประมาณวิจัยตามสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีการศึกษา 2559-2560 (งวดที่ 2-3)


5.2 การเบิกเงินงบประมาณวิจัยตามสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

งานวิจัยงวดที่ 1

งานวิจัยงวดที่ 2

งานวิจัยงวดที่ 3


5.3 การเบิกเงินรางวัลนักวิจัย


5.4 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเบิกเงินงบประมาณ

1. ประกาศเกี่ยวกับการเบิกเงินและเงินสดย่อย

1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยคริสเตียน ว่าด้วย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2565
1.2 ระเบียบปฏิบัติมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 17/2561 เรื่อง การจัดทำงบการเงินประจำปีของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 678/2562 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินทั่วไปและเงินยืมทดรอง
1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 680/2562 เรื่อง รายการค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายเงินจากวงเงินสดย่อย
1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 681/2562 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสดย่อย

2. ระเบียบปฏิบัติการเบิกเงินค่าสอน

2.1 ระเบียบปฏิบัติมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 31/2560 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณอาจารย์พิเศษ
2.2 ระเบียบปฏิบัติมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 32/2560 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมเรียน สำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติและค่าสมนาคุณแหล่งฝึกปฏิบัติ / ศึกษาดูงาน

3. ประกาศเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าสอน ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร

3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 752.4/2555 เรื่อง อัตราค่าสมนาคุณอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย
3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 469.6/2558 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยอัตราค่าสมนาคุณอาจารย์พิเศษที่สอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลในสถานพยาบาลหรือในชุมชน ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย
3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 783/2561 เรื่อง อัตราสมนาคุณแหล่งฝึกปฏิบัติ/ แหล่งศึกษาดูงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์
3.4 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 481/2561 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนเพิ่มสำหรับอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่สอนเกินในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพในสถานพยาบาลหรือในชุมชน / รายวิชาฝึกปฏิบัติพยาบาล ในห้องปฏิบัติการพยาบาล
3.5 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 482/2561 เรื่อง อัตราค่าสมนาคุณสำหรับอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่สอนเกินในรายวิชาฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
3.6 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 352.4/2556 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนการตรวจข้อสอบอัตนัยของอาจารย์ประจำคณะวิชา ระดับปริญญาตรีสำหรับอาจารย์ประจำในสังกัดมหาวิทยาลัยคริสเตียน
3.7 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 523/2561 เรื่อง อัตราเงินช่วยค่าเดินทางสำหรับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ไปนิเทศการเรียนการสอนในแหล่งฝึกปฏิบัติหรือสหกิจศึกษา
3.8 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 619/2563 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

4. ประกาศเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าสอน ระดับปริญญาโท

4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 752.6/2555 เรื่อง อัตราค่าสมนาคุณอาจารย์พิเศษสำหรับการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย
4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 463.3/2556 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยอัตราค่าสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท

5. ประกาศเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าสอน ระดับปริญญาเอก

5.1 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 752.8/2555 เรื่อง อัตราค่าสมนาคุณอาจารย์พิเศษสำหรับการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย
5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 352.8/2556 เรื่อง อัตราค่าสมนาคุณอาจารย์พิเศษสำหรับการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) หลักสูตรภาคภาษาไทย
5.3 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 458.1/2555 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยอัตราค่าสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
5.4 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 352.9/2556 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยอัตราค่าสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม)

6. ประกาศเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

6.1 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 285.16/2559 เรื่อง อัตราค่าสมนาคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6.2 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 18/2565 เรื่อง อัตราค่าสมนาคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน และกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยคริสเตียน
6.3 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 622/2562 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการอ่านและประเมินบทความสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

7. ประกาศเกี่ยวกับการเบิกเงินงบประมาณวิจัย

7.1 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 831/2561 เรื่อง อัตราเงินทุนสนับสนุนการทำวิจัยมหาวิทยาลัยคริสเตียน
7.2 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 202/2562 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินงบประมาณวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน
7.3 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 628/2563 เรื่อง การให้เงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7.4 ระเบียบปฏิบัติมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 23/2563 เรื่อง การหักค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนภายนอก

8. ประกาศเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่

8.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยคริสเตียน ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ พ.ศ. 2558
8.2 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 196/2550 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่

9. ประกาศเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ

9.1 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 274/2563 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
9.2 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 256/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
9.3 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 443.1/2548 เรื่อง อัตราค่าสมนาคุณวิทยากรภายใน
9.4 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 785/2563 เรื่อง อัตราค่าบำรุงยานพาหนะสำหรับการฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน โครงการ กิจกรรม
9.5 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 834/2563 เรื่อง ค่าตอบแทนส่วนเพิ่มสำหรับการให้บริการในคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน

10. ประกาศเกี่ยวกับเงินกองทุนสงเคราะห์สำหรับบุคลากร

10.1 ระเบียบปฏิบัติมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 16/2564 เรื่อง การยืมเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินจากกองทุนสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
10.2 ระเบียบปฏิบัติมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 61/2562 เรื่อง เงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์มหาวิทยาลัยคริสเตียน สำหรับบุคลากรประจำเต็มเวลา
10.3 ระเบียบปฏิบัติมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 62/2562 เรื่อง เงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์มหาวิทยาลัยคริสเตียน สำหรับบุคลากรปฏิบัติงานบางเวลา

11. ประกาศอื่น ๆ

11.1 ระเบียบปฏิบัติมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 8/2565 เรื่อง การขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรบุคลากรประจำ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
11.2 ระเบียบปฏิบัติมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 49/2563 เรื่อง การส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานและมีรายได้ระหว่างเรียน