เอกสารแนบประกอบการเบิกเงิน

1. เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนและค่าสมนาคุณการเรียนการสอน

1.1 การเบิกเงินค่าสอนอาจารย์พิเศษ


1.2 การเบิกเงินสมนาคุณอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ


1.3 การเบิกเงินค่าสมนาคุณสอบวิทยานิพนธ์


1.4 การเบิกเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมเรียนแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล


1.5 การเบิกเงินค่าสมนาคุณแหล่งฝึกปฏิบัติ/ค่าปฐมนิเทศ


1.6 การเบิกเงินค่าตรวจข้อสอบอัตนัยสำหรับอาจารย์ประจำ


1.7 การเบิกเงินค่าสมนาคุณสอนเกินในห้องปฏิบัติการพยาบาล สำหรับอาจารย์ประจำ


1.8 การเบิกเงินค่าสมนาคุณสอนเกิน(นิเทศ) สำหรับอาจารย์ประจำ (Sec.02)


1.9 การเบิกเงินค่าช่วยเดินทางอาจารย์นิเทศ (ระยะทาง 50 กิโลเมตรขึ้นไป)


1.10 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา


2. เอกสารประกอบการเบิกเงินการจัดซื้อ จัดจ้าง

2.1 การเบิกเงินจัดซื้อวัสดุ


2.2 การเบิกเงินจัดซื้ออุปกรณ์ และครุภัณฑ์


2.3 การเบิกเงินจัดซื้อหนังสือหรือตำราเรียน


2.4 การเบิกเงินจัดซื้อหนังสือและวารสารห้องสมุด/สื่อโสตและเทคโนโลยีการศึกษา


2.5 การเบิกเงินจัดจ้าง


2.6 การเบิกเงินค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์


2.7 การเบิกเงินงานบริการและค่าใช้จ่ายรายเดือน


2.8 การเบิกเงินค่าบริการพาหนะ กรณีว่าจ้างรถจากภายนอก


3. เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น

3.1 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายสำหรับจัดโครงการและกิจกรรม


3.2 การเบิกเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย


3.3 การเบิกเงินค่าเบี้ยประชุมกำกับมาตรฐานทางวิชาการ / พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ


3.4 การเบิกเงินค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน


3.5 การเบิกเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา


3.6 การเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรบุคลากร


3.7 การเบิกเงินค่าช่วยเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่


4. เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากร

4.1  การเบิกเงินค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาบุคลากร


4.2 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนาฝึกอบรมภายนอก


4.3 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายทุนศึกษาต่อในประเทศ สำหรับอาจารย์ประจำ


5. เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายงานวิจัย

5.1 การเบิกเงินงบประมาณวิจัยตามสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีการศึกษา 2559-2560 (งวดที่ 2-3)


5.2 การเบิกเงินงบประมาณวิจัยตามสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

งานวิจัยงวดที่ 1

งานวิจัยงวดที่ 2

งานวิจัยงวดที่ 3


5.3 การเบิกเงินรางวัลนักวิจัย


5.4 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

การใช้แบบฟอร์มใบเบิกเงินการจัดซื้อจัดจ้างและโครงการต่าง ๆ