แบบฟอร์มใบเบิกเงิน

1. แบบฟอร์มใบเบิกเงินการจัดซื้อจัดจ้างและโครงการต่าง ๆ

1.1 FM-FES-303 ใบเบิกเงินทั่วไป
1.2 FM-FES-302 ใบเบิก/ใบเคลียร์เงินยืมทดรอง
1.3 FM-FES-301 ใบเบิก / ใบเคลียร์เงินสดย่อย
(ใช้สำหรับการเบิกเงินจำนวนเงินที่ไม่แน่นอน)
1.4 FM-FES-323 ใบเบิกเงินสดย่อย
(ใช้สำหรับการเบิกเงินจำนวนที่แน่นอน วงเงินตามรายการ ประกาศเงินสดย่อย)

2. แบบฟอร์มใบเบิกเงินงบประมาณวิจัย

2.1 FM-FES-401 ใบเบิกเงินงบประมาณวิจัยตามสัญญาขอรับทุน (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป)
2.2 FM-FES-402 ใบเบิกเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ
2.3 FM-FES-403 ใบเบิกเงินค่านำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ
2.4 FM-FES-404 ใบเบิกเงินค่าสมนาคุณเงินรางวัลการตีพิมพ์

3. แบบฟอร์มใบเบิกเงินค่าตอบแทนเกี่ยวกับการเรียนการสอน – ระดับปริญญาตรี

3.1 FM-FES-304 ใบเบิกเงินค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี
3.2 FM-FES-306 ใบเบิกเงินค่าสมนาคุณอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ระดับปริญญาตรี
3.3 FM-FES-327 ใบเบิกเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมเรียน สำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติ ระดับปริญญาตรี
3.4 FM-FES-305 ใบเบิกเงินค่าสมนาคุณแหล่งฝึกปฏิบัติ / ศึกษาดูงาน ระดับปริญญาตรี
3.5 FM-FES-325 ใบเบิกเงินค่าช่วยเดินทางอาจารย์นิเทศ รายวิชาฝึกปฏิบัติ / สหกิจศึกษา สำหรับอาจารย์ประจำ + แบบบันทึกการปฏิบัติงานนอกสถานที่ / ไปนิเทศนักศึกษาฯ
3.6 FM-FES-304-1 ใบเบิกเงินค่าตอบแทนเพิ่มที่สอนเกินในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลฯ ระดับปริญญาตรี
3.7 FM-FES-304-2 ใบเบิกเงินค่าตอบแทนการตรวจข้อสอบอัตนัยที่เกิน 150 ชุด ขึ้นไป ระดับปริญญาตรี

4. แบบฟอร์มใบเบิกเงินค่าตอบแทนเกี่ยวกับการเรียนการสอน – ระดับบัณฑิตศึกษา

4.1 FM-FES-307 ใบเบิกเงินค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ ระดับบัณทิตศึกษา
4.2 FM-FES-309 ใบเบิกเงินค่าสมนาคุณอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา
4.3 FM-FES-324 ใบเบิกเงินค่าสมนาคุณรายวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณทิตศึกษา
4.4 FM-FES-308 ใบเบิกเงินค่าสมนาคุณแหล่งฝึกปฏิบัติ / ศึกษาดูงาน ระดับบัณทิตศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *