แนวทางการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบสภาการพยาบาล

ในการเสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษาเพื่อให้สามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านทั้ง 8 รายวิชาในครั้งแรก ควรเริ่มตั้งแต่เมื่อใด และมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร