ประวัติหัวข้อกระทู้สหกิจศึกษา

ผู้เขียน หัวข้อ: นักศึกษาคิดว่าการฝึกสหกิจศึกษาจะช่วยพัฒนาวิชาชีพของนักศึกษาอย่างไร  (อ่าน 138 ครั้ง) นักศึกษาคิดว่าการฝึกสหกิจศึกษาจะ ช่วยพัฒนาวิชาชีพของนักศึกษาอย่างไร และการฝึกสหกิจศึกษานั้นช่วยให้ตนเองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร 520890 ได้ เรียนรู้การฝึกปฏิบัติงานในส่วนงานที่สัมพันธ์กับวิชาชีพโดยตรง รวมถึงการได้ความรู้ในส่วนงานอื่น โดยการฝึกสหกิจช่วยในการเปลียนแปลงพฤติกรรมในส่วนของความรับผิดชอบในหน้าที่ และตนเอง ท้้งในเรื่องของงานที่ได้รับมอบหมาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การไปทำงานให้ทันเวลา เป็นต้น 510472 1.นักศึกษาคิดว่าการฝึกสหกิจศึกษาจะช่วยพัฒนาวิชาชีพของนักศึกษาอย่างไร? – ช่วยให้เรารู้ความถนัดของส่วนงานมากน้อยเพียงใดและชอบวิชาชีพแบบไหนมากกว่า กัน และเป็นการช่วยให้เราตัดสินใจในการเลือกอาชีพในวันข้างหน้าได้ง่ายขึ้น 2.การฝึกสหกิจศึกษานั้นช่วยให้ตนเองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร – มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนยังศึกษาอยู่อาจมีความรับผิดชอบน้อยไม่ สนใจ แต่เมื่อได้ฝึกสหกิจก็ได้มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานมากขึ้นและมีแนวคิด เป้าหมายในวันข้างหน้ามากขึ้น แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล    101.108.161.231 (?) 510020 Let me tell you a little bit about my major. I am majoring in English for Communication. As

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554

[slideshow] หัวข้อการบรรยายมีดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจศึกษา 2. การวางตัว กิริยามารยาท การตรงต่อเวลา การพูดจา การอ่อนน้อมถ่อมตน การกระตือรือร้นในการทำงาน 3. การใช้เว็บไซต์ชุมชนแห่งการเรียนรู้สหกิจศึกษาเพื่อซักถามข้อสงสัยในการฝึกสหกิจศึกษา 4. ทำความเข้าใจกับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสหกิจศึกษา และสุดท้าย อาจารย์ทุก ๆ ท่านจะคอยเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษาทุก ๆ คน

สาระการประชุมชุมชนแห่งการเรียนรู้สหกิจศึกษา:21-09-11

[slideshow] ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง ประชุม 1-312 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้มีการประชุมชุมชนแห่งการเรียนรู้สหกิจศึกษา โดยมีอาจารย์อภินันต์ อันทวีสิน ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1.ความหมายการฝึกสหกิจศึกษา 2.บทบาทและหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ 3.ขั้นตอนการฝึกสหกิจศึกษา 4.การทำโครงงานสหกิจศึกษา 5.เว็บไซต์สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน 6.การตอบกระทู้ของนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา