ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554

[slideshow]

หัวข้อการบรรยายมีดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจศึกษา
2. การวางตัว กิริยามารยาท การตรงต่อเวลา การพูดจา การอ่อนน้อมถ่อมตน การกระตือรือร้นในการทำงาน
3. การใช้เว็บไซต์ชุมชนแห่งการเรียนรู้สหกิจศึกษาเพื่อซักถามข้อสงสัยในการฝึกสหกิจศึกษา
4. ทำความเข้าใจกับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสหกิจศึกษา
และสุดท้าย
อาจารย์ทุก ๆ ท่านจะคอยเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษาทุก ๆ คน