ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม 1st World Congress on Falls and Postural Stability

ขอประชาสัมพันธ์ การประชุม

1st World Congress on Falls and Postural Stability

Date(s)

Wed 04 – Sat 07 December 2019

Location

Kuala Lumpur Convention Centre

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ด้านล่างค่ะ

ความเป็นมา เป้าหมาย รายชื่อสมาชิก CoP Geronto

Admin ขอกล่าวตอนรับสมาชิกทุกท่าน เข้าสู่ Blog CoP Geronto ค่ะ

ขออนุญาตอธิบายเป้าหมายและความเป็นมาของกลุ่ม CoP พอสังเขปนะคะ

ชื่อชุมชนการปฏิบัติ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

เป้าหมายของชุมชนการปฏิบัติ

1) มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

2) มีโครงการวิจัยแบบสหวิทยาการเพื่อส่งเสริมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

โดยมี ผู้รับผิดชอบ ดังนี้

1. ผู้สนับสนุน (Sponsor) ผศ.ดร. ศากุล ช่างไม้

2. ผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) ผศ.พันเอกหญิง ดร. นงพิมล นิมิตรอานันท์

3. ผู้ประมวลความรู้(Community historian) 1) ผศ.พันเอกหญิง ดร. นงพิมล นิมิตรอานันท์ 2) อาจารย์ มณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์

4. สมาชิก (Member)

รายชื่อสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

 1. อาจารย์ ดร. เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศากุล ช่างไม้
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร. นงพิมล นิมิตรอานันท์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรนันท์ วรรณศิริ
 5. อาจารย์ ดร. ศศิธร รุจนเวช
 6. อาจารย์ ดร. บ าเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปราณี แตงวงษ์
 8. อาจารย์ชินตา เตชะวิจิตรจารุ
 9. อาจารย์ดร. นวพร วุฒิธรรม
 10. อาจารย์ รัฎภัทร บุญมาทอง
 11. อาจารย์ มณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์

5. ผู้ดูแลโฮมเพจ (Admin) อาจารย์ มณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์