การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

              ครู สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีส่วนร่วมและทำงานได้ผล ผู้เรียนจะรู้สึกมีความสุข สนุกกับการเรียน และประสบความสำเร็จอันจะทำให้ห้องเรียนเต็มไปด้วยพลังและกำลังใจ  เป็นห้องเรียนที่ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง  เคารพซึ่งกันและกันและมีเหตุผล  จึงเป็นห้องเรียนที่สร้างบรรยากาศที่นำไปสู่การเรียนรู้ได้มากขึ้น อรุณรัตน์  คำพีพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนรู้ได้มอง เห็นและตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างแรงจูงใจให้กับ ผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ในยุคใด พ.ศ.ใด การศึกษาจะปฏิรูปไปแล้วกี่ครั้งก็ตามที   หากแต่ว่าการสร้างบรรยากาศต่างๆ ให้กับผู้เรียนเป็นความสามารถของครูเป็นวิธีการของครูแต่ละท่าน

ทั้งนี้ ขอยกองค์ประกอบ 5 ประการ ที่เรียกว่า DESCA ของ Merrill Harmin เป็นผู้เขียน โดยมี รองศาสตราจารย์เตือนใจ ตันงามตรง เป็นผู้แปล จากสถาบันการแปลหนังสือกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,2546.  ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการอยากมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

องค์ประกอบ 5 ประการ ที่เรียกว่า DESCA ของ Merrill Harmin

ประการที่ 1 ความภาคภูมิ (Dignity) ผู้เรียนมีลักษณะเชื่อมั่นและพร้อมที่จะเรียน มีความภูมิใจในความสามารถของตนเอง มีความเคารพในตนเอง ผู้เรียนมีความมั่นคงและสบายใจ ไม่เก็บความกังวลต่างๆ มาในห้องเรียนด้วย

ประการที่ 2 พลัง (Energy) ผู้เรียนจะมีงานทำอยู่เสมอ เป็นงานที่มีส่วนร่วม ในห้องเรียนจะมีเสียงการทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ผู้เรียนไม่กระวนกระวายหรือเครียดเหมือนถูกบังคับให้เรียน

ประการที่ 3 การจัดการตนเอง (Self – Management) ผู้เรียนบริหารจัดการตนเองกระตุ้นตนเองและรับผิดชอบตนเอง ผู้เรียนไม่ต้องรับคำสั่งจากครูที่เป็นรายละเอียดมากมายนัก เขาจะรับผิดชอบและแก้ไขงานของเขาเองเมื่อคิดว่าตนทำได้

ประการที่ 4 ความเป็นชุมชน (Community) ผู้เรียนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้บริหาร ผู้เรียนพร้อมที่จะรับฟังซึ่งกันและกันและยอมรับผู้อื่น ในเวลาเดียวกันผู้อื่นก็ยอมรับเขาเช่นเดียวกัน เขาจะไม่ล้อเลียนหรือดูหมิ่นเพื่อน ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกตัดขาดจากผู้อื่น

ประการที่ 5 การมีสติรับรู้ (Awareness) ผู้เรียนเป็นคนช่างคิดและตื่นตัวและรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในห้องเรียน

       ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เล่าประสบการณ์เล็กๆ ที่นำมาซึ่งการสร้างบรรยากาศเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียน อย่างมีส่วนร่วมนะคะ

 

Ref. http://www.gotoknow.org/