ประเด็นหารือ หัวข้อ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ร่วมคิดร่วมแชร์แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรค และการแก้ปัญหา

การนำ สื่อดิจิทัล ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ LMS และการจัดทำแบบฝึกหัด

อาจารย์สามารถนำ link ต่างๆ จาก google, YouTube เ ข้าไป upload ใน LMS ได้
โดยถ้ามีปัญหาให้ประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ และศึกษาแนวทางการปฏิบัติได้ในชุมชน การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล จากข้อมูลที่มีการ upload ไว้ นอกจากนี้สามารถประสานงานให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ สอนการจัดทำแบบฝึกหัดในลักษณะต่างๆ ได้ และจะมีการจัดอบรมในวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่องการจัดทำแบบฝึกหัดในรูปแบบต่างๆ

แจ้งการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและการนับภาระงาน

รายวิชาที่ดำเนินการ LMS ควรดำเนินการให้ครบถ้วนทั้ง 4 ส่วนได้แก่
1. บทเรียน
2. แบบฝึกหัด หรือ assignment (upload)
3. การทดสอบ (มีหลายรูปแบบเช่น multiple, short ans)
4. การประเมินผล จากนักศึกษา (แบบประเมินจะต่างจากแบบประเมินของ ม )
การดำเนินการไ่ม่ครบ จะไม่สามารถนำมา นับเป็นภาระงาน ซึ่งต่อไปจะมีการนับภาระงานผ่านการจัดการเรียนการสอน LMS

แจ้งรายวิชาที่มีการทดลองใช้ระบบ Digital-learning และแลกเปล่ี่ยนปัญหาที่พบ

ขอความร่วมมือ อาจารย์แจ้งรายวิชาที่มีการทดลองการใช้ ระบบ Digital-learning ในภาคการศึกษา 1/2562 และแจ้ง feedback การใช้งานกลับมา เพื่อนำปัญหามาปรับปรุงแก้ไข