About

ชุมชนการปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Digital-learning ของคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการการเรียนการสอนแบบ Digital-learning
  • เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Digital-learning มากขึ้นอย่างน้อย 1 รายวิชาในแต่ละหลักสูตร
  • มุ่งหวังให้ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Digital-learning มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา > 3.51