Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

แนวปฏิบัติชุมชนการปฏิบัติการให้บริการวิชาการแก่สังคม

แนวปฏิบัติ

ชุมชนการปฏิบัติการให้บริการวิชาการแก่สังคม

 

                                        ชุมชนการให้บริการวิชาการแก่สังคมได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้ทุกคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายให้จัดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันดังนี้

1. ทุกคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการให้บริการ

วิชาการแก่สังคมจะต้องดำเนินการจัดทำสำรวจความต้องการของชุมชนและสังคมก่อนที่จะดำเนินการจัดทำโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมก่อนทุกครั้ง

2. ทุกคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการให้บริการ

วิชาการแก่สังคมนำผลที่ได้จากการสำรวจความต้องการของชุมชนและสังคมมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดประเด็น                  การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

                                3. ทุกคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการให้บริการ

วิชาการแก่สังคมกำหนดหัวข้อ วิธีการดำเนินงาน และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ รวมทั้งการพึ่งพาตนเองของชุมชน และสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกทุกคนในชุมชนได้

 4. ทุกคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม จะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลจากการจัดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นระยะ               ทุก 6 เดือน

 5. ทุกคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม ควรจัดทำแฟ้มข้อมูล (Portfolio) โดยประกอบด้วย

5.1 ผลสำเร็จของการจัดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ

5.2 ภาพประกอบการจัดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม

5.3 หนังสือแสดงการตอบรับจากชุมชนและสังคมที่แสดงถึงการนำไปใช้ประโยชน์                   

ได้จริง

6. ทุกคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม นำผลที่ได้จาการจัดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม มาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน และบูรณาการกับการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อชุมชนและสังคม

 

………………………………………………….

 

แนวทางการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมสู่การวิจัย

1. แนวทางการตรวจสอบประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับจากการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยคริสเตียน มี 2 แนวทาง ดังนี้

1.1 โดยใช้แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดโครงการการให้บริการวิชาการแก่สังคมนั้นๆ เกี่ยวกับประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ ซึ่งจะได้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

1.2 โดยให้หน่วยงาน/ชุมชนกำหนดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริการ วิชาการแก่สังคมที่มหาวิทยาลัยฯจัดให้  ไว้ในแผนงานของหน่วยงาน/ชุมชน      เพื่อนำไปพัฒนางานของหน่วยงาน/ชุมชนนั้นต่อไป

2. การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกับโครงการวิจัย

2.1 การนำผลจากการวิจัยมาจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

2.2 การจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมโดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย

ซึ่งจะเกิดประเด็นในการทำโครงการวิจัย เช่น

2.2.1 วิทยากรเสนอประเด็นปัญหา

2.2.2 ผู้เข้าอบรมสอบถามประเด็นปัญหาจากวิทยากรนำสู่การวิจัย

2.2.3 ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมอบรม

2.3 การประเมินผลโครงการโดยนำประเด็นข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรม วิทยากร หรือผลลัพธ์เพื่อนำไปเป็นหัวข้อการวิจัย