แนวทางการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมสู่การวิจัย

1. แนวทางการตรวจสอบประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับจากการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยคริสเตียน มี 2 แนวทาง ดังนี้

1.1 โดยใช้แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดโครงการการให้บริการวิชาการแก่สังคมนั้นๆ เกี่ยวกับประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ ซึ่งจะได้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

1.2 โดยให้หน่วยงาน/ชุมชนกำหนดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริการ วิชาการแก่สังคมที่มหาวิทยาลัยฯจัดให้  ไว้ในแผนงานของหน่วยงาน/ชุมชน      เพื่อนำไปพัฒนางานของหน่วยงาน/ชุมชนนั้นต่อไป

2. การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกับโครงการวิจัย

2.1 การนำผลจากการวิจัยมาจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

2.2 การจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมโดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย

ซึ่งจะเกิดประเด็นในการทำโครงการวิจัย เช่น

2.2.1 วิทยากรเสนอประเด็นปัญหา

2.2.2 ผู้เข้าอบรมสอบถามประเด็นปัญหาจากวิทยากรนำสู่การวิจัย

2.2.3 ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมอบรม

2.3 การประเมินผลโครงการโดยนำประเด็นข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรม วิทยากร หรือผลลัพธ์เพื่อนำไปเป็นหัวข้อการวิจัย