แนวปฏิบัติชุมชนการปฏิบัติการให้บริการวิชาการแก่สังคม

แนวปฏิบัติ

ชุมชนการปฏิบัติการให้บริการวิชาการแก่สังคม

 

                                        ชุมชนการให้บริการวิชาการแก่สังคมได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้ทุกคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายให้จัดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันดังนี้

1. ทุกคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการให้บริการ

วิชาการแก่สังคมจะต้องดำเนินการจัดทำสำรวจความต้องการของชุมชนและสังคมก่อนที่จะดำเนินการจัดทำโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมก่อนทุกครั้ง

2. ทุกคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการให้บริการ

วิชาการแก่สังคมนำผลที่ได้จากการสำรวจความต้องการของชุมชนและสังคมมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดประเด็น                  การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

                                3. ทุกคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการให้บริการ

วิชาการแก่สังคมกำหนดหัวข้อ วิธีการดำเนินงาน และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ รวมทั้งการพึ่งพาตนเองของชุมชน และสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกทุกคนในชุมชนได้

 4. ทุกคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม จะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลจากการจัดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นระยะ               ทุก 6 เดือน

 5. ทุกคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม ควรจัดทำแฟ้มข้อมูล (Portfolio) โดยประกอบด้วย

5.1 ผลสำเร็จของการจัดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ

5.2 ภาพประกอบการจัดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม

5.3 หนังสือแสดงการตอบรับจากชุมชนและสังคมที่แสดงถึงการนำไปใช้ประโยชน์                   

ได้จริง

6. ทุกคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม นำผลที่ได้จาการจัดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม มาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน และบูรณาการกับการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อชุมชนและสังคม

 

………………………………………………….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *