การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนการปฏิบัติ

1. เพื่อหาแนวทางปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล
2. เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาใช้ระบบในการจัดการเรียนการสอน

Christian Universitry of Thailand © 2020. All Rights Reserved.