Blog LMS

ประเภทของคำถาม Question types

lms 06/09/2017

1.       การสร้างคำถามแบบปรนัย Multiple Choice 2.       การสร้างคำถามแบบถูก/ผิด True/False 3.       การสร้างคำถามแบบจับคู่ Matching 4.       การสร้างคำถามแบบอัตนัย Short-Answer 5.       การสร้างคำถามแบบเติมคำตอบด้วยตัวเลขหรือช่วง Numerical 6.       การสร้างคำถามแบบเรียงความ Essay 7.       […]

Read More

Page

lms 06/09/2017

Page– แหล่งข้อมูลเพจ ผู้สอนสามารถใส่ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ ไฟล์ VDO โดยผู้สอนเตรียมเนื้อหาและนำใส่ในเมนูเพจ

Read More

URL

lms 06/09/2017

URL– แหล่งข้อมูล URL ผู้สอนสามารถใส่การเชื่อมโยงเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนไปศึกษาเพิ่มเติม ยัง เนื้อหา หรือเว็บไซต์นั้น ๆ

Read More