แนวปฏิบัติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล ประเด็นการใช้ Microsoft Teams ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดสอบประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา

Leave a Comment