เครื่องมือในการสร้าง LMS

เครื่องมือในการสร้าง LMS

 1. Assignments การบ้าน คือ เมื่อผู้สอนได้สอนเนื้อหาหรือได้กำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้วอาจจะมีการมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า จัดทาเป็นรายงาน หรือจัดทำเป็นสไลด์เพื่อการนาเสนอระบบก็รองรับการมอบหมายงานหรือที่เรียกว่า Assignment ที่สามารถใส่ชื่องานที่มอบหมาย รายละเอียดของงาน จำนวนไฟล์
 2. Chat ห้องสนทนา คือ การสนทนาระหว่างผู้เรียน กับผู้สอน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันแบบออนไลน์ในเวลาจริง ผ่านแป้นพิมพ์
 3. Choice โพลล์ คือ การสอบถามความคิดเห็น เพื่อระดมความคิดเห็นอย่างเร็ว ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
 4. Database ใช้เก็บข้อมูล ไว้ในบทเรียน
 5. Feedback เป็นการสร้างไว้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
 6. Glossary อภิธานศัพท์ คือ ให้นักเรียนได้ร่วมกันสร้างพจนานุกรมออนไลน์ โดยให้ความหมายแก่ศัพท์ทีละคำ
 7. Lesson บทเรียนสำเร็จรูป คือ เนื้อหาบทเรียนที่ออกแบบเส้นทางการศึกษา ที่แต่ละเนื้อหามีคำถามประเมินความเข้าใจก่อนไปเนื้อหาต่อไป
 8. Quiz แบบทดสอบคือ ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ เพื่อประเมินก่อนเรียน หรือหลังเรียน
 9. Scorm สกอร์ม คือ แหล่งข้อมูลที่รวมเนื้อหา หรือแฟ้มข้อมูลจากภายนอก ถูกยอมรับเป็นมาตรฐานหนึ่งของ Learning Object

  มาตรฐาน SCORM คือ กลไกการรักษามาตรฐานของ e-learning จึงเริ่มขึ้น เริ่มจากหน่วยงาน AICC (Airline Industry Computer-Based Training Committee : www.aicc.org) ของสหรัฐอเมริกา ได้พิจารณาในเรื่องการรักษามาตรฐานของ e-learning ซึ่งสรุปได้ ว่ามีเพียงLCMS ที่เป็นรายละเอียดของตัวหลักสูตรรายวิชา, ข้อกำหนดในรายวิชา, เนื้อหาและสื่อสำหรับจัดการเรียนการสอน รวมถึงข้อมูลประกอบร่วมอื่นๆในหลักสูตรเท่านั้นที่ต้องใช้ร่วมกัน (Sharable Content Object) ในลักษณะรูปแบบ Meta-data ที่สามารถติดต่อระหว่างกันได้ทั่วโลกในมาตรฐานเดียวกันใน 3 องค์ประกอบคือ content, services และ technology มาตรฐานนี้เรียกว่า “SCORM” (Sharable Content Object Reference Model) ปัจจุบันนี้องค์กรที่ทำหน้าที่กำหนด พัฒนา มาตรฐาน e-learning ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ประกอบด้วย 4 องค์กร หลัก ได้แก่ AICC, IEEE, IMS และ ADL (ข้อมูลแนะนำองค์กรอยู่ท้ายบทความ)

 10. Servey แบบสอบถาม คือ การสอบถามที่ใช้รูปแบบคำถามที่แตกต่างกัน อาจนำผลมาใช้ปรับปรุงการสอนได้
 11. Workshop ห้องปฏิบัติการ คือ การกำหนดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ สามารถให้คะแนนทีละองค์ประกอบ หรือทีละระดับได้
 12. Book– บทเรียนแบบหลายหน้าคล้ายหนังสือ
 13. File– แหล่งข้อมูลไฟล์ คือการสร้างลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังไฟล์ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งความรู้หรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมให้กับผู้เรียน เมื่อเพิ่มเอกสารแล้วจะแสดงสัญลักษณ์ของโปรแกรมนั้น ๆ เช่น Word, PowerPoint, PDF เป็นต้น
 14. Folder– แหล่งข้อมูลโฟลเดอร์ คือการสร้างลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังไฟล์ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งความรู้หรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมให้กับผู้เรียน เมื่อเพิ่มเอกสารแล้วจะแสดงสัญลักษณ์ของโปรแกรมนั้น ๆเพื่อจัดเก็บไฟล์ต่าง ๆ ในแต่ละหัวข้อการสอน
 15. Label– เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้สร้างข้อความในส่วนหัวข้อ เหมาะสำหรับนำไปใช้งานเมื่อผู้สอนต้องการ
  แสดงผลเป็นข้อความสั้นๆ ในส่วนหัวข้อต่าง ๆ หรือใช้ในการแบ่งส่วนเนื้อหาภายในหัวข้อ หรือเพิ่มเติม
  รายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาตามที่ต้องการเพื่อเป็นการแนะนำรายวิชา วิธีการเรียน หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายวิชา
 16. URL– แหล่งข้อมูล URL ผู้สอนสามารถใส่การเชื่อมโยงเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนไปศึกษาเพิ่มเติม ยัง
  เนื้อหา หรือเว็บไซต์นั้น ๆ
 17. Page– แหล่งข้อมูลเพจ ผู้สอนสามารถใส่ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ ไฟล์ VDO โดยผู้สอนเตรียมเนื้อหาและนำใส่ในเมนูเพจ

Leave a Comment