คู่มือ

รวมคู่มือแนวปฏิบัติสำนักบริการดิจิทัลเพื่อการศึกษา

1.       การสร้างคำถามแบบปรนัย Multiple Choice 2.       การสร้างคำถามแบบถูก/ผิด True/False 3.       การสร้างคำถามแบบจับคู่ Matching 4.       การสร้างคำถามแบบอัตนัย Short-Answer 5.       การสร้างคำถามแบบเติมคำตอบด้วยตัวเลขหรือช่วง Numerical 6.       การสร้างคำถามแบบเรียงความ Essay 7.      
เครื่องมือในการสร้าง LMS Assignments การบ้าน คือ เมื่อผู้สอนได้สอนเนื้อหาหรือได้กำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้วอาจจะมีการมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า จัดทาเป็นรายงาน หรือจัดทำเป็นสไลด์เพื่อการนาเสนอระบบก็รองรับการมอบหมายงานหรือที่เรียกว่า Assignment ที่สามารถใส่ชื่องานที่มอบหมาย รายละเอียดของงาน จำนวนไฟล์ Chat ห้องสนทนา คือ การสนทนาระหว่างผู้เรียน กับผู้สอน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันแบบออนไลน์ในเวลาจริง ผ่านแป้นพิมพ์
วิธีการเข้าใช้ Digital LMS บน Mobile (For Student)
การนำเข้านักศึกษาเข้าเรียนในรายวิชา Enrolment users
การสร้างรายวิชา Create Course ใน learning management system
คุณรู้หรือไม่ lms ย่อมาจาก learning managment system LMS เป็นคำที่ย่อมาจาก Learning Management System หรือระบบการจัดการเรียนรู้ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ จะประกอบด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนนำเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชาตาม ที่ได้ขอให้ระบบ จัดไว้ให้ได้โดยสะดวก ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่างๆ ได้โดยผ่านเว็บ ผู้สอนและผู้เรียนติดต่อ