คู่มือ

รวมคู่มือแนวปฏิบัติสำนักบริการดิจิทัลเพื่อการศึกษา

สกอร์ม คือ แหล่งข้อมูลที่รวมเนื้อหา หรือแฟ้มข้อมูลจากภายนอก ถูกยอมรับเป็นมาตรฐานหนึ่งของ Learning Object มาตรฐาน SCORM คือ กลไกการรักษามาตรฐานของ e-learning จึงเริ่มขึ้น เริ่มจากหน่วยงาน AICC (Airline Industry Computer-Based Training Committee
Quiz แบบทดสอบคือ ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ เพื่อประเมินก่อนเรียน หรือหลังเรียน
บทเรียนสำเร็จรูป คือ เนื้อหาบทเรียนที่ออกแบบเส้นทางการศึกษา ที่แต่ละเนื้อหามีคำถามประเมินความเข้าใจก่อนไปเนื้อหาต่อไป
อภิธานศัพท์ คือ ให้นักเรียนได้ร่วมกันสร้างพจนานุกรมออนไลน์ โดยให้ความหมายแก่ศัพท์ทีละคำ
Feedback เป็นการสร้างไว้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
Database ใช้เก็บข้อมูล ไว้ในบทเรียน
Choice โพลล์ คือ การสอบถามความคิดเห็น เพื่อระดมความคิดเห็นอย่างเร็ว ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
Chat ห้องสนทนา คือ การสนทนาระหว่างผู้เรียน กับผู้สอน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันแบบออนไลน์ในเวลาจริง ผ่านแป้นพิมพ์
Assignments การบ้าน คือ เมื่อผู้สอนได้สอนเนื้อหาหรือได้กำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้วอาจจะมีการมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า จัดทาเป็นรายงาน หรือจัดทำเป็นสไลด์เพื่อการนาเสนอระบบก็รองรับการมอบหมายงานหรือที่เรียกว่า Assignment ที่สามารถใส่ชื่องานที่มอบหมาย รายละเอียดของงาน จำนวนไฟล์