สวัสดีสมาชิกครอบครัวคริสเตียน

สำนักการพัสดุ จัดทำชุมชุนการปฏิบัติ เรื่องการพัฒนางานพัสดุดิจิทัล จำนวน 2 ระบบ

1.โปรแกรมระบบฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์

2. โปรแกรมระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง