เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์สภาวิชาชีพ

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และสภาวิชาชีพ

แนวทางปฏิบัติด้านการสรรหาอาจารย์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

สรรหาอาจารย์ใหม่อย่างไรให้ได้ตามเป้าหมาย

แนวทางสรรหา

**ประกาศรับสมัครงาน ผ่านสื่่อต่างๆ

**สรรหาจากเครือข่าย

**บอกต่อจากบุคคลภายใน

แนวคิด การประยุกต์ใช้สังคมเครือข่ายเพื่อสรรหาทรัพยากรบุคคล

ข้อเสนอแนะจากการดำเนินการสรรหาอาจารย์ใหม่

ของหลักสูตร คณะวิชา และผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล

  1. ควรศึกษา ทำความเข้าใจ คำนิยามความหมาย “อาจารย์” ในแต่กลุ่ม เพื่อวางแผนอัตรากำลัง และแนวทางสรรหาอาจารย์ใหม่ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

“อาจารย์ประจำ”

“อาจารย์ประจำหลักสูตร”

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”

“อาจารย์พิเศษ”

2. วิเคราะห์อัตรากำลัง และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์สภาวิชาชีพ เพื่อนำไปกำหนดคุณสมบัติในการสรรหาอาจารย์ใหม่ ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์

3. ติดตามข้อมูล กฏหมาย ประกาศ เกณฑ์ ต่างๆ ด้านวิชาการ หรือการอุดมศึกษา ที่มีผลต่อการสรรหา คัดเลือกอาจารย์ใหม่

4. ปรับปรุงรูปแบบวิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้ระบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

5. นำผลการประเมินการสรรหาอาจารย์ใหม่ตามแผนปฏิบัติการของระดับหลักสูตร ระดัยคณะวิชา และระดับสถาบัน ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงแผนการสรรหาอาจารย์ใหม่