คู่มือ/แนวปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา

ผลผลิตที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกชุมชนการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2563


คู่มือแนวปฏิบัติฉบับนี้เป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกลุ่มแอปพลิเคชั่นไลน์ของชุมชนปฏิบัติการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2563 นอจากจะได้จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติแล้ว ยังนำความรู้ที่ได้ไปเขียนบทความวิชาการ เรื่อง การทำงานที่บ้าน : แนวคิดและประสบการณ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563)

ใส่ความเห็น