ผลผลิตที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนการปฏิบัติ การบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2564

คู่มือฉบับนี้เป็นผลผลิตอีกชิ้นนี้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสำนักบริหารงานบุคคล จะจัดให้มีการเสวนาวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแนวคิดการปฏิบัติงานหมุนเวียนให้แก่ประชาคมสายสนับสนุนวิชาการ ในปีการศึกษา 2565

ใส่ความเห็น