สำนักบริหารงานบุคคล จัดเสวนาวิชาการ “ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานในสถานที่พักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยคริสเตียน

สำนักบริหารงานบุคคล โดยกลุ่มงานบุคลากร ได้จัดการเสวนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมการเสวนาฯ จำนวน 73 คน ได้มีการถอดบทเรียนและสรุปประเด็น แนวคิดและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบสายงานด้านสนับสนุนวิชาการให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อการให้บริการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน

ใส่ความเห็น