ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2565 สำนักบริหารงานบุคคล โดยกลุ่มงานนิติการ ได้กำหนดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” ในแต่และส่วนงาน โดยจะมีการประสานงานไปยังทุกส่วนงานเพื่อทำการสำรวจข้อมูลส่วนบุคคลที่แต่ละส่วนงานดำเนินการจัดเก็บ โดยบันทึกลงในแบบฟอร์ม พร้อมกับระบุวิธีการบริหารและจัดการข้อมูล เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะได้นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ใส่ความเห็น