เสวนาวิชาการ “การนำแนวคิดการปฏิบัติงานหมุนเวียนมาใช้ในส่วนงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ”

สำนักบริหารงานบุคคล จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง การนำแนวคิดการปฏิบัติงานหมุนเวียนมาใช้ในส่วนงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-10.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมเสวนาวิชาการฯ จำนวน 65 คน ในการนี้ได้มีการเผยแพร่บทความวิชาการ ซึ่งเป็นผลผลิตของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีการศึกษา 2565 เรื่อง “การปฏิบัติงานหมุนเวียนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยคริสเตียน : การแลกเปลี่ยนแนวความคิดจากชุมชนการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวารสาร Mahidol R2R e-Journal ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565