แนวปฏิบัติ “การสอนงานในสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยคริสเตียน”

ชุมชนปฏิบัติ”การบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ” ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น”การสอนงาน” ในบริบทของสายงานสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2566 โดยมีผลผลิตที่ได้คือ “แนวปฏิบัติการสอนงานในสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ”

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566 “การสอนงาน”

ปีการศึกษา 2566 สำนักบริหารงานบุคคล ได้กำหนดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ “การสอนงาน” ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จึงขอแบ่งปันความรู้ที่รวบรวมมาได้จากแหล่งข้อมูล หลังจากนี้จะมีการรวบรวมความรู้จากสมาชิกชุมชนโดยการสัมภาษณ์หัวหน้างานเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ในการสอนงาน และสำรวจความคิดเห็นจากสมาชิกของชุมชนโดยแบบสอบถามต่อไป

เสวนาวิชาการ “การนำแนวคิดการปฏิบัติงานหมุนเวียนมาใช้ในส่วนงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ”

สำนักบริหารงานบุคคล จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง การนำแนวคิดการปฏิบัติงานหมุนเวียนมาใช้ในส่วนงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-10.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมเสวนาวิชาการฯ จำนวน 65 คน ในการนี้ได้มีการเผยแพร่บทความวิชาการ ซึ่งเป็นผลผลิตของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีการศึกษา 2565 เรื่อง “การปฏิบัติงานหมุนเวียนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยคริสเตียน : การแลกเปลี่ยนแนวความคิดจากชุมชนการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวารสาร Mahidol R2R e-Journal ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565

ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2565 สำนักบริหารงานบุคคล โดยกลุ่มงานนิติการ ได้กำหนดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” ในแต่และส่วนงาน โดยจะมีการประสานงานไปยังทุกส่วนงานเพื่อทำการสำรวจข้อมูลส่วนบุคคลที่แต่ละส่วนงานดำเนินการจัดเก็บ โดยบันทึกลงในแบบฟอร์ม พร้อมกับระบุวิธีการบริหารและจัดการข้อมูล เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะได้นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

สำนักบริหารงานบุคคล จัดเสวนาวิชาการ “ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานในสถานที่พักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยคริสเตียน

สำนักบริหารงานบุคคล โดยกลุ่มงานบุคลากร ได้จัดการเสวนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมการเสวนาฯ จำนวน 73 คน ได้มีการถอดบทเรียนและสรุปประเด็น แนวคิดและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบสายงานด้านสนับสนุนวิชาการให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อการให้บริการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน

ผลผลิตที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนการปฏิบัติ การบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2564

คู่มือฉบับนี้เป็นผลผลิตอีกชิ้นนี้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสำนักบริหารงานบุคคล จะจัดให้มีการเสวนาวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแนวคิดการปฏิบัติงานหมุนเวียนให้แก่ประชาคมสายสนับสนุนวิชาการ ในปีการศึกษา 2565

คู่มือ/แนวปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา

ผลผลิตที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกชุมชนการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2563


คู่มือแนวปฏิบัติฉบับนี้เป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกลุ่มแอปพลิเคชั่นไลน์ของชุมชนปฏิบัติการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2563 นอจากจะได้จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติแล้ว ยังนำความรู้ที่ได้ไปเขียนบทความวิชาการ เรื่อง การทำงานที่บ้าน : แนวคิดและประสบการณ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563)