ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2563และกิจกรรมการออกแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563

 

วาดรูป โรงเรียน ระบายสี | How to draw School - YouTube

ประกาศการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2562

1.ทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562     จำนวน 5 ทุน ดังนี้

1.1 ทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 12 จังหวัด ปีการศึกษา 2562

1.2 ทุนการศึกษาส่งเสริมผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ปีการศึกษา 2562

1.3 ทุนการศึกษาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ปีการศึกษา 2562 นักกีฬาระดับชาติ

1.4 ทุนการศึกษาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ปีการศึกษา 2562 นักกีฬาระดับนานาชาติ

1.5 ทุนการศึกษา ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ปีการศึกษา 2562 นักกีฬาระดับชาติ

2. ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน 4 ทุน ดังนี้

2.1 ทุนการศึกษาโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสจักรในประเทศไทย

2.2 ทุนการศึกษาส่งเสริมการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 12 เป้าหมาย

2.3 ทุนการศึกษาพี่จูงน้องและเพื่อนจูงเพื่อน ระดับปริญญาตรี

2.4 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานับถือศาสนาคริสต์ สังกัดคริสตจักรในประเทศไทยฯ

3. ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 ทุน ดังนี้

3.1 ทุนการศึกษาสำหรับบุตรของผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้จัดการโรงเรียนและอาจารย์แนะแนว ปีการศึกษา 2564

3.2 ทุนผู้นับถือศาสนาคริสต์และสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2564

3.3 ทุนการศึกษาพี่จูงน้อง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

3.4 ทุนความร่วมมือทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564

3.5 ทุนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2564

3.6 ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ กิจกรรมโดดเด่น ประกาศ 639/2563

3.7 ทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 12 จังหวัด ปีการศึกษา 2564

4. ฐานข้อมูลอาจารย์แนะแนวและโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ภูมิภาคตะวันตก จำนวน 69 โรงเรียน

5.กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาและการจัดบูธนิทรรศการ ปีการศึกษา 2563

เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

5.1 จัดบูธนิทรรศการโรงเรียนบางเลนวิทยา  จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 จำนวน 80 คน ในวันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

5.1.1.1 คณะสหวิทยาการ

5.1.1.2 คณะวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

5.2 แนะแนวการศึกษาในจังหวัดนครปฐม  นักเรียนัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6

5.2.1 วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เข้าบรรยายโรงเรียนปรีดารามวิทยา  มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 24 คน

1. บรรยายในห้องเรียน

2.บรรยากาศในห้องรียน

5.2.2 วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ศิษย์เก่าเข้าพบอาจารย์แนะแนว

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 10 คน

5.2.2 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เข้าบรรยาย โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน  40 คน จำนวน 1 ห้องสายศิลป์

5.2.3 วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เข้าบรรยาย โรงเรียนศรีวิชัย มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 120 คน จำนวน 3 ห้อง สายวิทย์คณิต จำนวน 2 ห้อง สายศิลป์ จำนวน 1ห้อง

1. อาจารย์แนะแนว

2.การบรรยายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

3. นักเรียนสนใจเขียนใบสมัคร

6.กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาและการจัดบูธนิทรรศการ ปีการศึกษา 2563

เดือนตุลาคม พ.ศ 2563

6.1  วันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ สุขภาพ สถานที่ อาคารเอนกประสงค์ ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นักเรียนเข้าร่วม จำนวน 375 คน

6.2 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เข้าบรรยายโรงเรียนสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 70 คน

6.3 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เข้าบรรยายโรงเรียนบางหลวงวิทยา จังหวังนครปฐม จำนวน 22 คน

6.4 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เข้าบรรยายโรงเรียนมัธยมฐานบิน จังหวัดนครปฐมจำนวน 300 คน

6.5 วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ 2563 เข้าบรรยายโรงเรียนท่ายางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 39 คน

6.6 วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เข้าบรรยายโรงเรียนบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 148 คน

6.7 วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จัดบูธนิทรรศการโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กทม. จำนวน 185 คน

7.ภาคการเรียนที่ 2 / 2563 ปีการศึกษา 2563

อัพเดตโควิดสมุทรสาคร!สธ.พบป่วยสะสม 689 ราย 5 จังหวัดเชื่อมโยงตลาดกุ้ง มี กทม.ด้วย

โควิด-19 ระบาด ต. มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 ธันวาคม 2563

แนะแนวการศึกษา 2563

เดือนธันวาคม  2563

7.0  ตารางการออกแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ภาคการศึกษาที่ 2 /2563

7.1  วันที่ 30 พฤศจิกายน -1 2 4 ธันวาคม 2563  เข้าบรรยาย โรงเรียนสายธรรมจันทร์

7.2 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เข้าบรรยายโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

7.3 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เข้าบรรยายโรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม

ปรับปรุงทุนการศึกษา 2564 จำนวน 6 ทุน

1) ทุนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2564 (ประเทศสาธารณรับแห่งสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)ประกาศ 761 / 2563

2) ทุนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2564 ประกาศ 760/2563

3) ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ กิจกรรมโดดเด่น ปีการศึกษา 2564 ประกาศ 759/2563

4) ทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 12 จังหวัด ปีการศึกษา 2564 ประกาศ758/2563

5) ทุนการศึกษาผู้นับถือศาสนาคริสต์และสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศ ปีการศึกษา 2564 ประกาศ 757/2563

6) ทุนการศึกษาสำหรับบุตรของผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้จัดการโรงเรียน และอาจารย์แนะแนวที่มีความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปีการศึกษา  2546 ประกาศ756/2563

ทุนการศึกษา ขยายระยะเวลาถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

1) การให้ทุนการศึกษาส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ฐานข้อมูลแนะแนว

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ และสถานที่กลางแจ้ง

1.ฐานข้อมูลอาจารย์แนะแนว 5-10-63. ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด

1.จังหวัดสงขลา Hatyai Rama Hotel: โรงแรมหาดใหญ่รามา

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม

2.จังหวัดตรัง

กิจกรรม Gat Fighter by C.U.T. ร่วมกับโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

3. จังหวัดนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี สนามบาสเก็ตบอล