สรุปแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย

  1. ปรับการเรียงลำดับตามพันธกิจการอุดมศึกษา ประกอบด้วย การผลิดบัณฑิต  การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
  2. เพิ่มตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561
  3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ควรนำมากำหนดเป็นตัวบ่งชี้ของระดับมหาวิทยาลัย โดยปรับเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  4. ควรปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่เป็นตัวบ่งชี้ กระบวนการ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น