คู่มือที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564

ขอเผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2564

จากการเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ระดับฝ่ายสนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 53 คน  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้นำข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการมาปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องตามกระบวนการของพันธกิจการอุดมศึกษาและนำผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 มานำเสนอเป็นส่วนสุดท้ายของแต่ละพันธกิจ เพื่อให้สะท้อนคุณภาพของการบริหารจัดการได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โดยได้ปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2564 และคู่มือการประกันคุณภาพ การดำเนินงาน ระดับฝ่ายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเสนอคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และมีมติ กบห.ที่ 39/2563 เห็นชอบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2564 และมติ กบห.ที่ 40/2563 เห็นชอบคู่มือการประกันคุณภาพการดำเนินงาน ระดับฝ่ายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย คริสเตียน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ สำนักประกันฯ ได้จัดส่งคู่มือทั้งสองฉบับให้คณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ระดับฝ่ายสนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2564

คู่มือการประกันคุณภาพการดำเนินงาน ระดับฝ่ายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2564

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น