ความเป็นมาของการจัดการสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยหลังจากที่เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
จนถึงปัจจุบันเกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งความมุ่งหวังของการปฏิรูปการศึกษาในทุก ๆ ครั้ง ก็เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อแก้วิกฤตทางการศึกษาที่เกิดขึ้น โดยปัจจุบันถือได้ว่าการศึกษาของประเทศไทยกำลังประสบกับวิกฤตด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตลอดจนล่าสุดประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมากขึ้น เช่นเดียวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หรือการประเมินภายนอกจาก สมศ. ที่ปรับเปลี่ยนจากการประเมินแบบลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site Visit) มาเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา หรือ Automated QA เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการประเมินภายนอกครบทั้งกระบวนการ โดยปรับการดำเนินงานของผู้ประเมินจากรูปแบบ Paper-based EQA ไปสู่ Digital-based EQA

การการจัดระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาช่วยแก้วิกฤตการพัฒนาการบริหารจัดการแนวใหม่ที่เน้นคุณภาพเข้ากับการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA online) ซึ่งช่วยแก้วิกฤตการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพองค์กรที่เหมาะสมกับยุค New Normal

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับไปที่ ความเป็นมาของการจัดการสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น