คลังเก็บผู้เขียน: qa

ความเป็นมาของการจัดการสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยหลังจากที่เ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 2 ความเห็น

คู่มือที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564

ขอเผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

สรุปแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย ปรับการเรียงลำดับตามพัน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ระดับฝ่ายสนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้รับข้อเสนอแ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียงลำดับตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน ควรนำเสนอแบบใด

เนื่องจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

แนวปฏิบัติ เรื่อง การใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารอ้างอิงดิจิทัลในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทำให้สามารถจัดการเอกสารได้สะดวกขึ้น การปรับปรุงหรือแก้ไขเอกสารทำได้ง่าย

การใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารอ้างอิงดิจิทัล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

จำนวนเอกสารอ้างอิงในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยคริสเตียนมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้ไม่สะดวกต่อการตรวจสอบของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

จากการสรุปจำนวนเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการป … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพ (SQAR)

ขอเชิญบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของชุมชน | 3 ความเห็น

แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

ดาวน์โหลด   แนวปฏิบัติในการจัดทำ SQAR

โพสท์ใน กิจกรรมของชุมชน | ใส่ความเห็น