แนวปฏิบัติ การจัดการงานทะเบียนและประมวลผลโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาระบบการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ออนไลน์)