แนวปฏิบัติเรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจัย

เป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนการปฏิบัติ

1.     มีการจัดทำแผนแม่บทการทำวิจัยวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2.    เพื่อสร้างความรู้/ฝึกประสบการณ์ และมีแนวทางในการเขียนโครงการวิจัยที่มีลักษณะเป็นชุดโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนจากภายในและภายนอก
3.    ทุกคณะวิชามีชุดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากภายนอกอย่างน้อย 1 โครงการ
4.    ทุกสาขาวิชามีโครงการวิจัยแล้วเสร็จเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย

1

แนวปฏิบัติเรื่องเทคนิคการเสริมแรงบุคลากรทำงานวิจัยให้แล้วเสร็จ