เอกสารเสวนาวิชาการ เรื่อง “แนวปฏิบัติและเครื่องมือสนับสนุนการจัดการประชุมของมหาวิทยาลัยคริสเตียน”

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: การขอความอนุเคราะห์ข้อมูล & การตอบรับการตีพิมพ์บทความ

การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: การเชิญเป็นประธานเปิดงาน และการขอรับบริจาคทรัพย์หรืออุปกรณ์