การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: การขออนุญาตใช้เครื่องวิจัย&การอนุญาตให้ใช้เครื่องมือวิจัย และการขอใช้สถานที่&การอนุญาตให้ใช้สถานที่

การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: การเชิญวิทยากรและการตอบรับ & การขออนุญาตศึกษาดูงานและการตอบรับ

 

การเสวนาวิชาการ Review Chill Chill ไปกับระบบสารสนเทศงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ Review Chill Chill ไปกับระบบสารสนเทศงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

 

 

 

 

 

 

 

 

<<คลิกที่ภาพเพื่อดูเอกสาร

การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: คำขึ้นต้นและคำลงท้ายหนังสือ

 

 

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ จาก การเขียนหนังสือราชการ: คำขึ้นต้นและ คำลงท้ายของจดหมาย ตามที่ได้เคยจัดทำข้อมูลไวัแล้ว

อ้างอิงจาก :
การเขียนหนังสือราชการ: ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ. (2560).สำนักงาน ก.พ. .[สืบค้นวันที่ 25 มิ.ย. 2566]

คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม มหาวิทยาลัยคริสเตียน (ฉบับปรับปรุง เมษายน 2566)

เราได้ทำการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความสอดคล้องและชัดเจนมากขึ้น หากท่านได้สนใจต้องการนำไปเป็นแนวทาง สามารถคลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดได้เลยนะคะ