หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี หลัก 5c

หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี  หลัก 5c  คิดค้นเพื่อการจดจำที่ง่ายขึ้น ได้แก่

 1.ถูกต้อง (Correct) 

 2.ชัดเจน (Clear)  

3.รัดกุม (Confirm) 

4.กะทัดรัด Concise (Concise)

5. การโน้มนำสู่จุดประสงค์ (Convince)

ในหัวข้อ  “ถูกต้อง (Correct)” ได้แก้อะไรบ้าง

ที่มา: เอกสาร(ออนไลน์).สืบค้นจาก: http://www.ubu.ac.th/web/files_up/82f2017060810445660.pdf [25 ก.พ. 2562]