แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนเสริมสร้างความเป็นเลิศของงานสารบรรณ

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

          จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน โดยผู้สนับสนุน ( Sponsor) และ สมาชิก(Member) ได้มีการขอเปลี่ยนชื่อจากชุมชนงานสารบรรณ เป็น ชุมชนแก้ปัญหาและมุ่งสู่ความเป็นเลิศของงานสารบรรณ จนกระทั่ง ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ชุมชนเสริมสร้างความเป็นเลิศของงานสารบรรณ และสามารถสรุปแนวปฏิบัติที่ดีได้ดังนี้

1.นำเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ มารวบรวมเป็นระเบียบปฏิบัติว่าด้วยงานสารบรรณและคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ

2.มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณของทุกคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เช่น การติดต่อ โต้ตอบ และประสานงาน รู้จักความควรหรือไม่ควร มีความแคลวคล่อง ในการปฏิบัติงานสารบรรณ

3.มีความรู้หลักการว่าด้วยงานสารบรรณ มาประยุกต์ใช้ในการ ร่าง จดหมาย การจัดบันทึกรายงานการประชุม

4. มีความรู้ขั้นตอนรับและส่งหนังสือ ได้ถูกต้อง คัดแยกเอกสารโดยจัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วน

5.การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร และทำลายเอกสารได้อย่างถูกต้อง

6.การพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีการให้บริการที่เป็นเลิศต่อผู้มาใช้บริการ

7.สร้างบรรยากาศ ให้มีการทำงานเป็นทีมมากขึ้นา

ประเด็นปัญหาจากการรับ – ส่ง เอกสาร

ทุกคนที่ทำงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ เคยพบปัญหาเรื่องการรับ หรือการส่งเอกสารเหล่านี้บ้างหรือไม่

 • 1.เอกสารสูญหาย
 • 2.เอกสารล่าช้า
 • 3.บุคลากรไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
 • 4.การติดต่อสื่อสารไม่เป็นระบบ
 • 5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานเยอะ

วันนี้เราพบวิธีง่ายๆ ที่ช่วยลดปัญหา ที่มักเกิดในการทำงานเกี่ยวกับเอกสารมาให้ท่านได้นำไปใช้กัน

 1. จัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบ สะอาด และเป็นสัดส่วน
 2. ปฏิบัติงานโดยยึดตามระเบียบงานสารบรรณ
 3. บันทึกเอกสารในสมุด รับ – ส่ง ทุกครั้ง
 4. ผู้รับหนังสือลงชื่อรับทุกครั้ง ป้องกันการสูญหาย และง่ายต่อการติดตาม
 5. ทำการ “Copy” หรือ “Scan” หนังสือ 1 ชุด (เฉพาะหนังสือที่ เซ็นต์ผ่านเรียบร้อยทุกขั้นตอนแล้วเท่านั้น)
 6. การติดตามหนังสือ ต้องติดตาม ตามลำดับขั้น อย่าลัดขั้นตอน

เพียงแค่นี้ก็พอจะลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วค่ะ หากเพื่อนสมาชิกท่านใดมีวิธีการหรือขั้นตอนใดจากประสบการณ์ตรงในการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน หรือมีคำถามก็สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ก้นได้ผ่านทางชุมชนเสริมสร้างความเป็นเลิศของงานสารบรรณนะคะ

 

ชุมชนเสริมสร้างความเป็นเลิศของงานสารบรรณ

 

ยินดีต้อนรับสู้

 

ชุมชนเสริมสร้างความเป็นเลิศของงานสารบรรณ