หัวข้อประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันนี้ทางชุมชนเสริมสร้างความเป็นเลิศของงานสารบรรณ ของเราได้จัดหัวข้อสำคัญของการบริหารงานเอกสารมาให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 3 หัวข้อดังนี้ค่ะ

1. เจ้าหน้าาที่จัดลำดับความสำคัญของเอกสารที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชาอย่างไร

2. เจ้าหน้าที่มีระบบในการติดตามเอกสารอย่างไร

3. เจ้าหน้าที่มีการวัดระดับความสำเร็จของเอกสารที่แล้วเสร็จกี่วัน

สมาชิกมีความคิดเห็นกันและประสบการณ์ในงานสารบรรณกันอย่างไรบ้าง เกี่ยวกับหัวข้อที่เราตั้งไว้นี้ ช่วยกันเล่าเรื่องราวและวิธีการปฎิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่เพื่อสมาชิกด้วยกันนะคะ 😆 😆 😆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *