เลขหนังสือภายนอก ปี พ.ศ.2560

งานบริหารทั่วไปขอแจ้งสมาชิกทุกท่าน  ในปี พ.ศ.2560 เลขหนังสือออกภายนอก เริ่มขึ้นเลขใหม่แล้วนะคะ รบกวนผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ ทุกส่วนงานและคณะวิชาทุกท่าน อย่าลืมระบุปี พ.ศ.มาให้ถูกต้องนะคะ ตัวอย่างดังนี้ค่ะ

ที่ ม.คต. (เลขประจำส่วนงาน/คณะวิชา / 0001 / 2560       วันที่ ……. มกราคม พ.ศ.2560