ประกาศ เรื่อง กำหนดอักษรย่อประจำส่วนงานต่างๆ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2559

ประกาศที่ 92.6-2560