การเริ่มเลขที่หนังสือออกภายนอก ปี พ.ศ. 2561

เรียนผู้ปฏิบัติงานสารบรรณทุกท่าน  

ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นการเริ่มปีปฏิทินใหม่แล้ว ขอความร่วมมือคณะวิชาและส่วนงาน จัดพิมพ์เลขหนังสือภายนอก เป็นปีพุทธศักราช 2561 หรือ 2018 ด้วยนะคะ ขอผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ    ทุกท่านดำเนินการให้ถูกต้องด้วยค่ะ
วิธีการเขียน 
ที่ ม.คต. เลขประจำส่วนงาน/คณะวิชา/0001/2561  

ตัวอย่าง      ที่ ม.คต.01/…………../2561

การประชุมการจัดการความรู้ชุมชนเสริมสร้างความเป็นเลิศของงานสารบรรณ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2560

รายงานการประชุมชุมชนงานสารบรรณ 1/2560