ตัวอย่างรูปแบบจดหมาย

รูปแบบการจัดทำหนังสือเพื่อติดต่อภายนอก ในรุูปแบบของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

  

ตัวอย่าง ขนาดใหญ่  รูปที่ 1   รูปที่ 2