ประเภทของจดหมายกิจธุระ

ประเภทของจดหมายกิจธุระ

จดหมายกิจธุระมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับธุระที่ต้องการติดต่อ  เช่น ขอความ ช่วยเหลือ ขอความร่วมมือ  ขอเข้าเยี่ยมชากิจการ เชิญวิทยากร

จดหมายสั่งซื้อ เป็นจดหมายที่ผู้สั่งซื้อจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าอย่างชัดเจน

จดหมายเตือน-ทวง เป็นจดหมายที่ส่งไปเตือนหรืทวงในเรื่องธุรกิจที่เคยได้ติดต่อไปและอีกฝ่ายหนึ่งรับจะจัดทำให้

จดหมายขอความช่วยเหลือ เป็นจดหมายที่ส่งไปขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

จดหมายสมัครงาน ควรบอกรายละเอียดที่จำเป็นเช่น ชื่อ  นามสกุล อายุ เพศ  วุฒิการศึกษา  สถานภาพทางครอบครัว ประสบการณ์ในการทำงาน ความสามารถพิเศษ

จดหมายสอบถาม เป็นจดหมายติดต่อระหว่างบริษัทห้างร้านด้วยกัน หรือระหว่างเอกชนกับบริษัทห้างร้าน

จดหมายโฆษณาสินค้า  เป็นจดหมายที่บริษัทห้างร้านมีไปถึงลูกค้า เพื่อแนะนำสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าได้รู้จัก

จดหมายนัด เป็นจดหมายที่บอกกำหนดเวลาที่จะนัดพบกัน เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องราวต่างๆ ในเนื้อความจะต้องระบุ  วัน  เวลา  สถานที่ให้ชัดเจนและต้องแจ้งจุดประสงค์ของการนัดพบด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *