การเริ่มเลขที่หนังสือภายใน

การเริ่มเลขที่หนังสือภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไปขอแจ้งผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณทุกท่าน  ในวันที่1 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นการเริ่มปีการศึกษา 2561 ดังนั้น  ขอแจ้งการเริ่มเลขหนังสือภายในใหม่ ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานสารบรรณของทุกคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการดำเนินการให้ถูกต้องด้วยนะคะ  รายละเอียดดังนี้

      1)  เริ่มเลขที่หนังสือออกภายในใหม่ ที่ เลขประจำส่วนงาน/คณะวิชา / 0001 / 2561           

ตัวอย่าง  “ที่ ฝบท.001/2561   ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561”

      2)  เริ่มเลขที่ลงรับเอกสารของสมุดบันทึกรับ-ส่งเอกสาร ปีการศึกษา2561 เริ่มลำดับที่ “1”

      3)  การกำหนดเลขที่ครั้งการประชุมต่างๆ เป็นปีการศึกษา 2561

     ตัวอย่าง  “ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคริสเตียน สมัยสามัญครั้งที่ 1/2561”

     ขอให้มีความสุขกับการเริ่มปีการศึกษาใหม่ค่ะ