หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี

หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี  หลัก 5c  คิดค้นเพื่อการจดจำที่ง่ายขึ้น ได้แก่
 1.ถูกต้อง (Correct) 
 2.ชัดเจน (Clear)  
3.รัดกุม (Confirm) 
4.กะทัดรัด (Concise)
5. การโน้มนำสู่จุดประสงค์ (Convince)

1.ในหัวข้อ  “ถูกต้อง (Correct)” ได้แก่อะไรบ้าง

 <<Full>>

ที่มา: เอกสาร(ออนไลน์).สืบค้นจาก: http://www.ubu.ac.th/web/files_up/82f2017060810445660.pdf [25 ก.พ. 2562]