ลักษณะการเขียน “เรื่อง” ที่ดี

  1. ย่อสั้นที่สุด

ตัวอย่าง…เรื่องที่ยาวเกินความจำเป็น
“การลงโทษข้าราชการพลเรือนที่กระทำผิดวินัยข้าราชการพลเรือนฐานทุจริตในการสอบ”
ถูกต้อง…การลงโทษข้าราชการฐานทุจริตในการสอบ

  1. เป็นประโยคหรือวลี

ตัวอย่าง…เรื่องที่ไม่เป็นประโยคหรือวลี
“เครื่องพิมพ์ดีด”
ถูกต้อง…เครื่องพิมพ์ดีดหาย

  1. พอรู้ใจความว่าเป็นเรื่องอะไร

ตัวอย่าง…เรื่องที่ไม่ได้ใจความว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
“แจ้งมติ ก.พ.”
ถูกต้อง…การลงโทษข้าราชการที่ทุจริตการสอบ

  1. เก็บค้นอ้างอิงได้ง่าย

ตัวอย่าง… เรื่องที่เก็บค้นอ้างอิงได้ยาก
“ซ่อมถนน”
ถูกต้อง…การซ่อมถนนสุขุมวิท ซอย 31

  1. แยกความแตกต่างจากเรื่องอื่นได้

ตัวอย่าง…เรื่องที่แยกความแตกต่างจากเรื่องอื่นได้ยาก
“ขอความร่วมมือ”
ถูกต้อง… ขอความร่วมมือในการจัดสัมมนานักบริหาร

อ้างอิงจาก : ศิลปะการเขียนหนังสือราชการ. https://www.opsmoac.go.th/km-km_org_center-files-391991791026 [สืบค้นวันที่ 9 พ.ค. 2562]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *