เนื้อเรื่องของหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน

เนื้อเรื่องของหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน

เนื้อเรื่องของหนังสือภายนอกและภายใน คือ ข้อความที่มีผู้มีหนังสือไปแจ้งไปยังผู้รับหนังสือ ซึ่งเขียนย่อหน้าต่อจาก “คำขึ้นต้น” อาจเป็นข้อความตอนเดียว หรือ 2 ตอน หรือ 3 ตอน แล้วแต่กรณี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระสำคัญของเนื้องเรื่องจะกล่าวถึงเหตุที่มีหนังสือไปตอนเดียว หรือเหตุที่มีหนังสือไปตอนหนึ่งและเรื่องต่อเนื่อง หรือเรี่องต่อเนื่องกับผลของเรื่องนั้นอีกตอนหนึ่งก็ได้
“เนื้อเรื่อง” ของหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน จะเริ่มต้นด้วยการอ้างเหตุที่มีหนังสือไป

สาเหตุของหนังสือ ประกอบด้วย สาเหตุที่ต้องมีหนังสือไป และเรื่องต่อเนื่อง
1. สาเหตุที่ต้องมีหนังสือไป
ด้วย…………………………………….
เนื่องจาก……………………………..
ตาม…………………………………… นั้น
ตามที่…………………………………. นั้น
อนุสนธิ………………………………. นั้น
2. เรื่องต่อเนื่อง
ได้ดำเนินการต่อไปอย่างไร……..
ผลของการดำเนินการ……………

การใช้ถ้อยคำและวรรคตอนของเนื้อเรื่อง
เหตุที่มีหนังสือไป จะขึ้นต้นด้วยคำหนึ่งดังต่อไปนี้

อ้างอิงจาก : 

  1. ศิลปะการเขียนหนังสือราชการ.https://www.opsmoac.go.th/km-km_org_center-files-391991791026 [สืบค้นวันที่ 9 พ.ค. 2562]
  2. การเขียนหนังสือราชการ: ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ. (2560). https://www.ocsc.go.th/download/2560/การเขียนหนังสือราชการ-ebook [สืบค้นวันที่ 13 ม.ค. 2563]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *