การแทรกหน้าเพิ่มบนไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Foxit

1.เปิดไฟล์ PDF ขึ้นมาด้วยโปรแกรม Foxit PhantomPDF

2.เลือกหน้าที่ต้องการแทรกหน้าเพิ่ม ให้คลิ๊กเมาส์ขวา> Insert Page…> Form Files… > กด Open

3.เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการเพิ่ม

4.เลือก Insert To > กด OK

5.ตามภาพเลือก Before Page 2 จะปรากฏไฟล์ดังภาพ ทำการบันทึกไฟล์ที่จัดทำเรียบร้อยแล้ว