เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณ

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยคริสเตียนและแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบฯ ที่ทุกคนจะใช้ต่อไป สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ https://forms.gle/vapS8hbPYANhwJWE9 และ QR Code

และอย่าลืมพบกันที่ การอบรม เรื่อง “การทบทวนความรู้และเทคนิคในการใช้ระบบฐานข้อมูลงานสารบรรณ” ในวันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นี้  ทางระบบออนไลน์ MS Team นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *